Type Diamond Aircraft DA 20-A1 KATANA
Registration (N221DA), OE-AAP (2)
cn / built 10221 / 1996
Airfield LOXN - Wiener Neustadt West
Date 31 December 2016
Photographer Anton Wildbergertop