Type Diamond Aircraft DA 20-A1 KATANA
Registration (N221DA), OE-AAP (2
cn / built 10221 / 1996
Airfield LOXN - Wiener Neustadt West
Date 1 April 2006
Photographer Anton Wildbergertop