Diamond Aircraft DA 20-A1 KATANA
cn 10113 / built 1996
(C-FDVP, N539SS, (N539FD)), OE-ARU
Austrian Aircraft Register OE-ARU: February 2001 - September 2014
OE-ARU


DA 20-A1 KATANA
OE-ARU
LOAN - Wr. Neustadt Ost
15 April 2007
7 pictures

DA 20-A1 KATANA
OE-ARU
LOAN - Wr. Neustadt Ost
20 October 2007
1 picture

DA 20-A1 KATANA
OE-ARU
LOAN - Wr. Neustadt Ost
22 June 2008
1 picture

DA 20-A1 KATANA
OE-ARU
LOAB - Dobersberg
15 August 2009
4 pictures

DA 20-A1 KATANA
OE-ARU
LOAN - Wr. Neustadt Ost
24 May 2010
2 pictures

DA 20-A1 KATANA
OE-ARU
Vienna, Brigittenauer Bucht
23 September 2012
5 pictures